کافه تلخ

ذهن، محمد جعفر مصفا


۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

پاراماهانسا یوگاناندا - آموزش یوگا 2


او دیدنی نیست و همه را میبیند، شنیدنی نیست و همه را میشنود، دانستنی نیست و همه را میداند، فهمیدنی نیست و همه را میفهمد، جز او بیننده و شنونده و فهمنده نیست، آن آتما است، همانست آتمای تو، در همه است و بیزوال است. هرچه به چشم درآید صورت اونیست، او را به نفی جمیع ماسوی میتوان یافت، یا اینکه خود را عین او دانند. "اوپانیشاد" تمرین
2:

تراتاکا

و اما، بطور کلی همیشه قبل از تمرینات بدن و ذهن را وانهاده کنید. به کاری که میخواهید انجام دهید فکر کنید و هدفتان را یادآوری کنید. از جمله تمرینات بسیار تاثیرگذار دیگر میتوان به انواع تراتاکاها اشاره کرد. آنها را در دو نوع درونی و بیرونی انجام میدهند. روش بیرونی برای مدیتیشن بکار میرود و روش درونی برای مشاهده درون. در اوپانیشاد اشاره شده که به نقطه ای روشن در تاریکی چشمهای بسته تمرکز کنید، و آن نقطه به مرور روشن تر میشود، سوامی ساتیاناندا این روش را بهترین نوع تراتاکا میداند.

بهترین موقع برای انجام آن، ساعتهای تاریک بامدادی یا در نیمه شب است، به دلیل فضای فیزیکی و روانی و هم موقعیت بیرونی آرام در این زمان. تراتاکا را میتوان روی یک نقطه، ماه کامل، سایه، تصویر، مجسمه، یانترا(نمادعنصر)، آیینه، تاریکی و چیزهای دیگر انجام داد. کسانی که هویت الهی دارند می توانند موضوع تراتاکا قراربگیرند، در بعضی موارد شخص برروی گرو(استاد) به تمرین تراتاکا می پردازد.

شامباهاوی مودرا – با صدای ا-م

از انواع تمرینات تراتاکا میباشد.در یکی از حالات مراقبه بشینید، ستون فقرات را راست نگه دارید. نگاه را به سمت بالا ببرید و روی مرکز بین دو ابرو خیره شوید، دقت کنید سرتان با نگاه بالا نرود.

سعی کنید فقط به آجنا چاکرا فکر کنید، همزمان مانترای ام را تکرار کنید و آگاه باشید از ارتعاش صدا در مرکز بین دوابرو، مکانی که به آن خیره شده اید. هر ام باید با صدای آرام گفته شود و با آگاهی از ارتعاش مانترا توام باشد. زمان برای اجرای هر مانترا حدود دوثانیه است. تمرین را در ابتدا از سه تا پنج دقیقه انجام دهید. توجه کنید که به چشم فشار نیاید. اجازه دهید که چشم ها به مرور و با تکرار تمرینات به این خیرگی عادت کنند. به مرور زمان انجام آن را بیشتر کنید.شامباهاوی از تمرینات بسیار تاثیر گذار میباشد، در هند یوگی ها گاهی ساعت ها به بین دو ابرو و نوک بینی(بعداً توضیح داده میشود) خیره میمانند.

به تدریج با هر مانترا دردی در ناحیه بین دوابرو احساس میشود، چنانکه گویی این ناحیه دچار فشار شده، ورم کرده، و یا حتی در حال انفجار است، گاهی احساس میکنید چیزی در درون قسمت جلوی پیشانی مانند باد درحال حرکت کردن است، بعد از گذشت مدتی از انجام تمرینات حتی در زمان هایی که مشغول امور روزمره هم هستید دچار احساساتی در این ناحیه میشوید، که نشان دهنده تاثیر تمرینات بروی چاکراست. در چاکراهای دیگر تاثیرات بیشتر بصورت احساس گرما بروز میکند. تمرینات آجنا همراه با مانترا هوشیاری خاصی در فرد ایجاد میکنند، به همین دلیل پیشنهاد میشود در زمان هایی که دچار خستگی هستید تمرینات را با آنهایی که مانترا دارند آغاز کنید.